تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم

 


باز نه زخمهای من خوب میشود


نه زخمهای تو ... ! ! !